Algemene voorwaarden

1        Begripsomschrijvingen

In deze overeenkomst wordt verstaan onder:

SIT&LEARN module(s):     
E-learningmodule voor operatieassistenten en anesthesiemedewerkers

SCAN&LEARN app:           
Performance support app voor operatieassistenten en anesthesiemedewerkers

VIDEO&LEARN video’s:     
Interactieve video’s voor OK-medewerkers

Doelgroep(en):                 
De doelgroep is beperkt tot OK-medewerkers en OK-medewerkers in opleiding van afnemer.

Gebruiksrecht:                 
Het gebruik zoals dat aan de afnemer is toegekend is beperkt tot de doelgroep.

Online leeromgeving:      
Digitale leeromgeving via welke de SIT&LEARN modules en SCAN&LEARN app voor afnemer beschikbaar worden gesteld.

LTI-koppeling:                  
Koppeling tussen de online leeromgeving van OK learning en de online leeromgeving van de afnemer, waardoor de deelnemers de SIT&LEARN modules en SCAN&LEARN app via de online leeromgeving van de afnemer kunnen starten.

Partijen:                            
OK learning en afnemer hierna gezamenlijk ook te noemen: partijen.

Product:                            
De SIT&LEARN modules, de SCAN&LEARN app en de VIDEO&LEARN interactieve video’s.

2       Gebruiksrecht

Afnemer zal aan het begin van het afnamejaar een contractueel bepaald bedrag exclusief btw aan OK learning voor het gebruiksrecht voldoen. OK learning zal hiertoe tijdig een factuur aan afnemer ter hand stellen. Het gebruiksrecht wordt door OK learning pas vrijgegeven na ontvangst van genoemd bedrag.

OK learning verleent door ondertekening van een overeenkomst de afnemer het niet overdraagbaar en niet-exclusieve gebruiksrecht op de in deze overeenkomst omschreven SIT&LEARN modules, SCAN&LEARN app en VIDEO&LEARN interactieve video’s ten behoeve van doelgroep(en) voor de afgesproken abonnementsduur.

Het is de afnemer niet toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OK learning, de SIT&LEARN module(s), SCAN&LEARN app en VIDEO&LEARN interactieve video’s in gebruik te geven aan andere doelgroepen dan voornoemd in deze algemene voorwaarden bij artikel 1.

Het is de afnemer niet toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OK learning, iets uit de SIT&LEARN module(s), SCAN&LEARN app en VIDEO&LEARN interactieve video’s te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch in fotokopie of anderszins.

Het is de afnemer niet toegestaan de SIT&LEARN module(s), SCAN&LEARN app en VIDEO&LEARN interactieve video’s op welke wijze dan ook aan derden te verstrekken.

Indien de afnemer voorafgaande of gedurende de abonnementsperiode fuseert met een andere zorgverlener en/of ziekenhuis dan wel met een andere zorgverlener en/of ziekenhuis intensief gaat samenwerken, dan zal de overeenkomst per datum aanvang fusie cq. samenwerking worden beëindigd en zal een nieuwe overeenkomst worden aangegaan. De nieuwe abonnementsprijs wordt gebaseerd op de nieuwe grootte van de doelgroep.

3       Ter beschikking stelling

De SIT&LEARN module(s) en SCAN&LEARN app worden aangeboden via de online leeromgeving van OK learning of via een LTI-verbinding tussen de online leeromgeving van OK learning en de online leeromgeving van de afnemer.

Indien door de afnemer gekozen is voor het aanbieden via een LTI-koppeling, dan levert OK learning per mail de voor de LTI-verbinding benodigde gegevens aan de afnemer. De afnemer is zelf verantwoordelijk voor de inrichting op de online leeromgeving.

Indien door de afnemer gekozen is voor het aanbieden van de SIT&LEARN module(s) en SCAN&LEARN app via de online leeromgeving van OK learning, dan ontvangt de afnemer daartoe van OK learning per mail de benodigde ‘toegangsrechten’ waaronder inlogcodes en password.

OK learning draagt zorg voor de actualisatie van de SIT&LEARN module(s), de SCAN&LEARN app en VIDEO&LEARN interactieve video’s. De afnemer zal op de hoogte worden gesteld van uitgevoerde updates.

OK learning is gerechtigd, zonder dat daarvoor de toestemming van de afnemer nodig is, aan derden een (tijdelijk) gebruiksrecht van de SIT&LEARN module(s), SCAN&LEARN app en VIDEO&LEARN interactieve video’s te verstrekken.

4       Prijzen en tarieven

OK learning heeft het recht om de overeengekomen prijzen van de SIT&LEARN module(s), SCAN&LEARN app en VIDEO&LEARN interactieve video’s jaarlijks met maximaal de prijsindex (CPI) aan te passen.

De facturering van de licentievergoeding vindt jaarlijks plaats aan het begin van het jaar.

De afnemer dient binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur het bedrag te voldoen. Indien (tijdige) betaling uitblijft, is de klant per direct in verzuim en heeft OK learning het recht om zonder nadere aankondiging zowel de wettelijke rente alsmede alle met de inning gemoeide (incasso)kosten in rekening te brengen bij de klant.

5       Aansprakelijkheid

OK learning zal zich gedragen zoals een ordentelijk leverancier betaamt.

OK learning is op geen enkele wijze aansprakelijk voor (de gevolgen van) tekortkomingen, onjuistheden, onvolkomenheden in de SIT&LEARN module(s), SCAN&LEARN app en VIDEO&LEARN interactieve video’s.

OK learning is niet aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt door of ten gevolge van virussen of andere de SIT&LEARN module(s), SCAN&LEARN app en VIDEO&LEARN interactieve video’s aantastende ‘diseases’, die zich in de SIT&LEARN module(s), SCAN&LEARN app en VIDEO&LEARN interactieve video’s bevinden of door de SIT&LEARN module(s), SCAN&LEARN app en VIDEO&LEARN interactieve video’s onverhoopt worden overgedragen.

De aansprakelijkheid van OK learning voor indirecte of gevolgschade is uitgesloten.

OK learning zal geen beroep doen op de aansprakelijkheidsbeperkingen als genoemd in dit artikel indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van OK learning.

Afnemer is niet bevoegd in het product enige wijziging aan te brengen – zelfs niet indien deze een verbetering inhoudt – zonder toestemming van OK learning.

OK learning mag deze toestemming slechts weigeren indien door toepassing van deze wijziging of verbetering achteruitgang van de omzet van het product te duchten is.

Afnemer vrijwaart OK learning tegen enige vordering die derden jegens OK learning mochten instellen op grond van beweerdelijk door deze derden geleden schade ten gevolge van het gebruiken van de SIT&LEARN module(s), SCAN&LEARN app en VIDEO&LEARN interactieve video’s.

Hieronder worden uitdrukkelijk ook begrepen alle technische problemen die ontstaan bij het online spelen van SIT&LEARN module(s), SCAN&LEARN app en VIDEO&LEARN interactieve video’s.

6       Intellectueel eigendom

Alle auteursrechten en alle eventuele overige rechten van intellectuele of industriële eigendom alsmede soortgelijke rechten, waaronder begrepen naburige rechten, databankrechten en rechten tot bescherming van knowhow en vertrouwelijke bedrijfsinformatie, terzake van de door OK learning aan de afnemer geleverde producten en diensten komen uitsluitend toe aan OK learning.

Het is de afnemer niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OK learning enige door OK learning aan de klant geleverde content en/of product en/of resultaat van door OK learning geleverde diensten, buiten de kaders van het krachtens deze voorwaarden geldende gebruiksrecht geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen, openbaar te maken of te wijzigen.

7       Persoonsgegevens

Indien de afnemer persoonsgegevens verstrekt aan OK learning en laatstgenoemde deze verwerkt, vallen zowel de afnemer als OK learning onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), waarbij volgens de terminologie van die wet de afnemer de ‘verantwoordelijke’ vormt en OK learning de ‘bewerker’.

De afnemer geeft toestemming voor het registeren van de volgende, voor het aanmaken van een account noodzakelijke persoonsgegevens van de deelnemers in de online leeromgeving van OK learning:

  • voornaam
  • achternaam
  • e-mailadres

OK learning verwerkt de persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de wet bescherming persoonsgegevens en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze.

OK learning zal slechts persoonsgegevens verwerken op instructie van de afnemer, behoudens enige verwerking vereist volgens de wet. Alle persoonsgegevens die door OK learning worden verwerkt, worden geacht te zijn verwerkt op instructie van de klant.

OK learning zal zorg dragen voor een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen.

OK learning staat er tevens voor in dat een ieder die handelt onder het gezag van OK learning, voor zover deze toegang heeft tot persoonsgegevens waar de klant de verantwoordelijke voor is, deze slechts verwerkt in opdracht van de afnemer.

8       Beschikbaarheid, onderhoud, storingen en ondersteuning

OK learning zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door OK learning opgeslagen data te realiseren, maar biedt hierover geen garanties, tenzij anders is overeengekomen.

OK learning zal zich inspannen om de door haar gebruikte (Moodle) software up-­to-­date te houden. OK learning is hierbij echter afhankelijk van haar leverancier(s).

OK learning zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de e-learning modules, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, de klant te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.

OK learning heeft het recht om haar systemen, netwerken of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. OK learning zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om de klant tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. OK learning is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.

De helpdesk van OK learning is bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur via info@oklearning.nl of via Whatsapp. U krijgt tijdens werkdagen zo snel mogelijk, en in ieder geval binnen 6 uur een reactie van OK learning.

Afnemer is verplicht OK learning onmiddellijk schriftelijk te informeren over problemen die zich bij het online spelen van de SIT&LEARN modules, SCAN&LEARN app en VIDEO&LEARN interactieve video’s voordoen.

9       Einde van overeenkomst

OK learning is bevoegd om de onderhavige licentieovereenkomst tussentijds door middel van een aangetekende brief aan afnemer op te zeggen, indien afnemer haar verplichtingen uit onderhavige overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt.

In alle gevallen waarin deze overeenkomst eindigt, blijven haar bepalingen van kracht, indien en voor zover dat voor de afwikkeling daarvan noodzakelijk is.

OK learning heeft het recht te allen tijde haar merk uit de productie te nemen en/of uit de handel te nemen. Indien OK learning van dit recht gebruik maakt, dient zij dit per aangetekende brief 30 dagen vóór het uit de productie en/of uit de handel nemen aan afnemer mede de delen. De overeenkomst tussen partijen eindigt door deze mededeling.

10      Geheimhoudingsbeding

Het is afnemer verboden zonder voorafgaande toestemming van OK learning aan derden informatie te verschaffen over de gemaakte afspraken zoals beschreven in afgesloten overeenkomst(en).

11       Wijzigingen

Wijzigingen op overeenkomst(en) zullen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen.

12      Toepasselijk recht

Op door OK learning aangegane overeenkomst(en) en deze voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Overtreding van enige gebods- of verbodsbepaling uit onderhavige licentieovereenkomst door een derde waarmee één der partijen in betrekking staat, zal worden beschouwd als een overtreding van de bepaling door de betrokken partij zelf.

Onverminderd het recht op schadevergoeding verbeurt afnemer ten gunste van OK learning de navolgende ineens opeisbare boetes bij overtreding van de navolgende bepalingen:

  • Een boete van € 10.000,00 voor iedere overtreding van artikel 2 of artikel 6.

Datum: 6 januari 2020